Regulamin sklepu internetowego „Mała Japonia”

 1. Postanowienia ogólne
 1. Sklep internetowy „Mała Japonia” (dalej „Sklep”) prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet na podstawie niniejszego Regulaminu (dalej „Regulamin”).
 2. Adres witryny internetowej Sklepu: www.sklep.malajaponia.pl,
 3. Właścicielem Sklepu i administratorem danych jest firma:
  Rehmed Sylwia Kośmider-Kurowska., NIP: 7792089679, REGON: 300305977
  adres firmy: ul. Brzozowe Wzgórze 8c, 58-562 Podgórzyn,  tel. 509 843 069, email: sklep@malajaponia.pl.

4. Właściciel Sklepu posiada ważne zezwolenie detaliczne na sprzedaż napojów alkoholowych, przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży zawierających od 4,5 do 18 % alkoholu nr __________________wydane przez _____________________________ .

5. Miejscem zawierania umów sprzedaży jest punkt sprzedaży położony w Przesiece ul. Brzozowe Wzgórze 8c.

6. Zamówienia alkoholu poprzez Sklep mogą składać wyłącznie Klienci, którzy ukończyli 18 lat.

7. Odbiór zakupionego alkoholu możliwy jest jedynie osobiście, w siedzibie firmy pod adresem: ul. Brzozowe Wzgórze 8c, 58-562 Podgórzyn.

8. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z Klientem.

9. Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży w Sklepie jest zapoznanie się z niniejszym regulaminem oraz jego akceptacja przez Klienta. 

II.  Składanie zamówień

1. Zamówienia można składać poprzez formularz dostępny na stronie internetowej Sklepu.

2. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie przez Klienta danych, pozwalających na weryfikację Klienta i odbiorcy towaru. Sklep potwierdza przyjęcie zamówienia emailem. Sklep ma prawo odmówić przyjęcia zamówienia, gdy zamówienie budzi uzasadnione wątpliwości co do prawdziwości i rzetelności podanych danych.

3. Dla stron wiążące są informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu przy kupowanym towarze w momencie złożenia zamówienia, w szczególności: cena, charakterystyka towaru, jego cechy, elementy wchodzące w skład zestawu, termin oraz sposób i koszt dostawy.

4. Informacje znajdujące się na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie składa ofertę zakupu określonego towaru. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi z chwilą potwierdzenia Zamówienia przez Klienta lub po otrzymaniu przez Sklep płatności za złożone zamówienie.

5. Do każdego zamówienia Sklep załącza paragon fiskalny. Na życzenie Klienta, Sklep wystawia fakturę VAT zawierającą pełne dane nabywcy. W tym celu, Klient jest zobowiązany zawrzeć stosowną dyspozycję podczas składania zamówienia.

 1. Płatności
 1. Sklep jako jedyną formę płatności honoruje szybkie przelewy internetowe: Przelewy24.pl.

2. Przelewy24.pl  –  towygodny i bezpieczny serwis płatności poprzez automatyczne skierowanie Klienta do listy banków.

3. Sklep „Mała Japonia” nie pobiera opłat od Klientów za korzystanie z systemu płatności Przelewy24pl.


4. Zgłoszone reklamacje, dotyczące przebiegu płatności realizowanych przez Przelewy24pl będą przekazywane przez Sklep do rozpatrzenia przez spółkę DIALCOM24, będącą właścicielem i obsługującym serwis Przelewy24.pl, na warunkach i w terminie określonym w regulaminie Przelewy24pl. Użytkownik Serwisu powinien podać adres e-mail, numer, datę i kwotę transakcji realizowanej przez Przelewy24pl., nazwisko i imię właściciela konta bankowego (karty płatniczej), oraz nazwę banku na konto którego została skierowana płatność (w przypadku płatności kartą – nazwa karty).

4. Wszystkie ceny towarów oferowanych w Sklepie, podawane są w złotych polskich i zawierają wliczony podatek VAT w obowiązującej wysokości.

5. Całkowity koszt zamówienia prezentowany jest w polu “Do zapłaty” na ekranie prezentującym zawartość koszyka.

6. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty Sklepu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu bądź wprowadzania w nich zmian.

IV. Realizacja zamówień

1. Zamówiony towar Sklep wysyła za pośrednictwem firmy InPost i Furgonetka.pl. Zakupione towary dostarczane są Klientowi pod adres wskazany w formularzu zamówień.

2. Rodzaje i koszt przesyłek określone są w zakładce Koszt dostawy. Z uwagi na charakter produktów w zamówieniu, niektóre rodzaje przesyłek mogą nie być dostępne. Lista dostępnych rodzajów przesyłek jest prezentowana na ekranie koszyka Klienta przed złożeniem zamówienia.

3. W okresie promocji, dla wybranych rodzajów przesyłek, Sklep może udostępnić opcję bezpłatnej wysyłki zamówienia, o ile spełnione zostały warunki określone w regulaminie promocji. 

4. Realizacja zamówienia następuje niezwłocznie, pod adres wskazany przez Klienta, pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie lub u dostawców sklepu.

5. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem Sklep skontaktuje się z Klientem, który podejmie decyzje o sposobie realizacji zamówienia. Klient może otrzymać częściową dostawę, wydłużyć czas oczekiwania na realizację, bądź anulować część lub całość zamówienia.

6. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w dostawie będące rezultatem niestarannej pracy pośrednika w dostawach przesyłek – firmy InPost i Furgonetka.pl.

7. Możliwa jest zmiana adresu wysyłki (jeśli jest inny niż dane wypełnione podczas rejestracji lub podczas składania zamówienia), na podstawie przesłanej wcześniej do sklepu przez Klienta drogą elektroniczną (e-mail) informacji o innym adresie dostawy.

8. W przypadku, gdy z winy Klienta nastąpiło odesłanie towaru do Sklepu przez firmę wysyłkową, Sklep może żądać pokrycia przez Klienta kosztów odesłania towaru i powtórnej wysyłki. Koszt odesłania towaru jest określany na podstawie standardowych kosztów wysyłki Sklepu. 

V. Reklamacje 

1. Sklep zobowiązany jest do dostarczenia zamówionego towaru bez wad.

2. W przypadku stwierdzenia wady, Klient ma prawo odesłać do Sklepu reklamowany towar wraz z opisem stwierdzonej wady. Uprawnienie to przysługuje w ciągu dwóch lat od otrzymania towaru, pod warunkiem powiadomienia Sklepu o stwierdzeniu wady w ciągu dwóch miesięcy od jej wykrycia.

3. Sklep ustosunkowuje się do reklamacji Klienta w terminie 14 dni.

4. W przypadku uznania reklamacji Sklep niezwłocznie wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie albo zwróci należność za reklamowany produkt. Wyboru sposobu realizacji uznanej reklamacji dokonuje Klient.

5. W przypadku uznania reklamacji, Sklep dokona zwrotu kosztów dostarczenia przez Klienta reklamowanego produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy standardowy sposób dostarczenia oferowany przez Sklep).

6. W przypadku gdy realizacja uznanej reklamacji wiąże się z wysłaniem Klientowi nowego towaru bądź usunięciem wady, koszty dostawy ponosi Sklep.

VI. Prawo odstąpienia od umowy

1. Klient ma prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

2. Okres na odstąpienie od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym Klient wszedł w fizyczne posiadanie towarów lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w fizyczne posiadanie towarów.

3. Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, Klient musi poinformować Sklep o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia pocztą elektroniczną pod adres Sklepu: sklep@malajaponia.pl.

4. Aby zachować termin odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Klient wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego prawa do odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

5. W przypadku odstąpienia od umowy, Sklep zwróci Klientowi wszystkie otrzymane płatności, w tym koszty dostarczenia (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy standardowy sposób dostarczenia oferowany przez Sklep), bez zbędnej zwłoki, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sklep został poinformowany o decyzji Klienta o wykonaniu prawa do odstąpienia od niniejszej umowy.

6. Zwrotu płatności Sklep dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Klienta w początkowej transakcji.

7. Klient powinien odesłać do Sklepu towary bez zbędnej zwłoki, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sklep o swoim odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Klient odeśle towary przed upływem terminu 14 dni.

8. Towar powinien wrócić w takim stanie, w jakim został zakupiony, w oryginalnym opakowaniu wraz z dokumentem zakupu (ustawa z dn., 2 marca 2000r. „O ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny”)

9. Koszty bezpośrednie zwrotu towarów ponosi Klient.

10. Wszelkie zwroty i przesyłki wysyłane przez Klienta na koszt sklepu „Mała Japonia” nie są przyjmowane, chyba, że nastąpiły wcześniej inne ustalenia.

VII. Dane osobowe

 1. Zgodnie z obowiązującą ustawą sklep „Mała Japonia” gwarantuje ochronę danych osobowych. Są one wykorzystywane tylko i wyłącznie do obsługi zamówienia.
 2. Szczegóły dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania danych znajdują się w zakładce Sklepu: Polityka prywatności

VIII. Własność intelektualna

1. Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej bez pisemnej zgody Sklepu.

XIX. Postanowienia końcowe

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Sklepu.

2. Sklep zastrzega sobie możliwość zmian w Regulaminie, które wchodzą w życie z dniem ich publikacji na stronie internetowej Sklepu. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie złożenia Zamówienia przez Klienta.

3. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

4. Zawierane umowy sprzedaży i działalność Sklepu podlega prawu polskiemu i jurysdykcji sądów polskich.